Khajuraho


Jain Temple


Shiva and Parvati


Trinity


Lion


Start from Base


Embrace


Kiss


Shy


Varaha, the incarnation of Vishnu


Hub